top of page

założenia programu

BENEFICJENCI

 1. Osoby nieposiadające prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu; prawa własności nie może posiadać również osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe; dotyczy to również spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

 2. Przynajmniej jeden kredytobiorca nie ukończył 45 roku życia.

 • warunek pierwszy jest spełniony również, gdy prawo własności zostało nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny i zostało zbyte przed 18 rokiem życia,

 • oraz gdy prawo własności zostało nabyte w drodze dziedziczenia i nie wynosi więcej niż 50% oraz kredytobiorcy nie zamieszkują takiej nieruchomości od min. 12 miesięcy

 • warunek jest spełniony również wtedy gdy prawo własności dotyczy lokalu lub domu, który został wyłączony z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną co najmniej 12 mc przed złożeniem wniosku

LIMITY

Maksymalna wysokość kredytu:​

 • 500 tys. zł - dla singli,

 • 600 tys. zł - dla małżeństw oraz gospodarstw domowych z min. jednym dzieckiem.

Maksymalna wysokość wkładu własnego:

 • 200 tys. zł.

Okres kredytowania i trwania dopłat:

 • okres kredytowania może wynosić od 15 do 35 lat,

 • okres dopłat do kredytu wynosi 10 lat,

 • wymogiem zachowania dopłat jest zamieszkanie w kredytowanej nieruchomości w okresie 24 miesięcy.

Raty:

 • w okresie dopłat obowiązują raty malejące.

 • program "bezpieczny kredyt 2%" można łączyć z programem "mieszkanie bez wkładu własnego".

MECHANIZM

 • oprocentowanie bezpiecznego kredytu 2% będzie stałe, ustalane na 5-letnie (60 mc) okresy,

 • w programie obniżana będzie rata kredytu (o kwotę dopłat), a nie oprocentowanie kredytu,

 • wysokość dopłaty do raty bezpiecznego kredytu 2% oblicza bank kredytujący zgodnie ze wzorem:

D = Ks x (W − 2%) / 12

gdzie:

D – kwota dopłaty,

Ks – część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostającą do spłaty,

W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

 • wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej będzie obliczany jako iloczyn średniej ważonej stopy nowych kredytów ze stałą stopą i współczynnika 0,9,

 • powyższa średnia ważona nie może przekroczyć 10%, co oznacza, że wskaźnik dopłat ("W-2%" ze wzoru) nie może być wyższy niż 7%.

BUDOWA

1. Działka budowlana jako wkład własny przy budowie domu:

 • w przypadku kredytu na budowę domu, gdy budowa nie jest jeszcze rozpoczęta, wartość działki jako wkładu własnego nie podlega limitowi 200 tys. zł

 • w takiej sytuacji maksymalna wartość inwestycji nie może przekroczyć 1 milion zł. (działka + kredyt)

2. Dokończenie rozpoczętej budowy domu:

 • w przypadku kredytu na dokończenie budowy domu, będzie można uzyskać kwoty:

  • 100 tys. zł - singiel​

  • 150 tys. zł - małżeństwo i gospodarstwo domowe      z min. 1 dzieckiem​​

 • w takiej sytuacji maksymalna wartość inwestycji nie może przekroczyć 1 milion zł. (działka + wykonana prace + kredyt)

 • kredyt na dokończenie budowy domu będzie udzielany tylko do 31 grudnia 2025 r.

UTRATA DOPŁAT

1. Dopłaty do rat wygasają jeżeli w przeciągu 24 miesięcy:

 • od nabycia nieruchomości kredytobiorca nie rozpoczął  w niej prowadzenia gospodarstwa domowego

 • od zgłoszenia zakończenia budowy kredytobiorca nie rozpoczął w niej prowadzenia gospodarstwa domowego.

2. Dopłaty ustają również m. in. jeżeli:

 • kredytobiorca sprzeda nieruchomości nabytą z wykorzystaniem środków z kredytu 2%,

 • kredytobiorca nabył prawo własności innej nieruchomości drogą inną niż dziedziczenie,

 • kredytobiorca wynajął nieruchomość nabytą z wykorzystaniem środków z kredytu 2%,

 • kredytobiorca ogłosił upadłość.

3. Dopłaty podlegają zwrotowi jeżeli:

 • kredytobiorca został skazany za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub 2 Kodeksu Karnego popełnione w związku z udzieleniem kredytu 2%.

program

wstrzymany

bottom of page